Teollisuusjätevesisopimus

Teollisuusjätevesisopimus tehdään silloin, kun asumajätevesistä poikkeavaa
jätevettä johdetaan vesilaitoksen viemäriin ja teollisuusjätevesi on määrältään
tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutusta vesilaitoksen
työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon,
jätevedenpuhdistusprosessiin tai lietteen laatuun. Sopimus laaditaan myös
silloin, jos teollisuusjätevesissä esiintyy sellaisia aineita, joilla saattaa olla
vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Jäteveden johtamiselle asetettavat
ehdot määritellään tapauskohtaisesti veden määrästä ja laadusta riippuen.