Mittarinvaihdot ja työtilaukset

Vesimittarin asennus

Vesimittarit asentaa ja vaihtaa aina laitos tai laitoksen valtuuttama asentaja. Kangasalan Veden vesimittarin asentajalla tai vaihtajalla on aina näkyvillä kuvallinen henkilökortti ja huoltoauton tunnistaa Kangasalan Veden logosta.

Ote Vesilaitoksen yleisistä toimitusehdoista 5.2 Mittarin asentaminen:
Laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrää vesimittareiden tyypit ja koot. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

 

Vesimittarin asentaminen laskutetaan aina palvelumaksutaksan mukaan, asennustyö tehdään asiakkaan vesimittariventtiileihin, tai asiakkaan on mahdollista uudisrakennushankkeen ensiasennuksen yhteydessä ostaa vesimittariventtiilipari asennuksineen.

Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, laitoksen hyväksymän, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. (Toimitusehdot)

 

Esimerkki vesimittaripaketista:

Vesimittaripakettiesimerkki.png

 

Vesimittarin mittaustarkkuus

Asiakkaan vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla.

Mittaustarkkuuteen sovelletaan turvatekniikan keskuksen tai muun viranomaisen, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu, antamia määräyksiä.

Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin +/- 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu.

Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. (Toimitusehdot)

 

Vesimittarin vaihto

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 10 mukaan laitoksen edustajalla on oikeus päästä kiinteistölle mittaria vaihtamaan.

Vesihuollon yleiset toimitusehdot edellyttävät myös, että kiinteistön omistaja tai haltija pitää kiinteistön vesihuoltolaitteiston sellaisessa kunnossa, että vesimittarin vaihto on mahdollista suorittaa ongelmitta. Vesimittarille tuleva putkisto, mittariventtiili ja mittarilta lähtevä putkisto venttiileineen on kiinteistön omistajan omaisuutta ja hänen kunnossapitovastuullaan. Jos mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistön vesihuoltolaitteistossa ilmenee ongelmia, on ne kiinteistön omistajan toimesta ja kustannuksella korjattava jotta mittarin vaihtotyö on mahdollista, ja ennen kaikkea siksi että asiakkaan laitteisto ei aiheuta riskiä asiakkaan omaisuudelle. (Toimitusehdot)

 

Vesivahinkoriskin välttämiseksi kannattaa kiinteistön haltijan varmistaa, ettei mittarinvaihdon yhteydessä eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Pyydämme teitä tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos huomaatte vuotoa tai vesitippoja, ottakaa välittömästi yhteyttä Kangasalan Veden asiakaspalveluun, 040 133 6666 tai vesilaitoksen päivystykseen, 050 570 2464.

 

 

Vesimittarin ikä

Vesimittarit vaihdetaan vähintään 10 vuoden välein vesimittarin koosta riippuen.

Jos asiakkaan laskussa on maininta että vesimittari on yli 10v. asiakas voi itse varata vesimittarin vaihtoajan suoraan Kangasalan Veden asiakaspalvelusta, 040 133 6666. Normaalista yli 10v. mittarin vaihtotyöstä ei aiheudu asiakkaille kustannuksia.

Jäätyneen vesimittarin vaihdon tai muuten asiakkaan huolimattomuudesta vaurioituneen vesimittarin vaihdosta veloitetaan  kiinteistön omistajaa.

 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet. Ennen vaihtotyötä asiakkaita pyydetään järjestämään mittarinvaihtajalle esteetön pääsy vesimittarin luokse. Mikäli vesimittari on sijoitettu kiintokalusteisiin, tulee mahdolliset suojalevyt tai muut esteet asiakkaan poistaa etukäteen vaihtotyön mahdollistamiseksi.

 

Etäluettava vesimittari

Kangasalan Vesi aloittaa vesimittareiden vaihtamisen etäluettaviin vesimittareihin.

Mittareiden vaihtamiset aloitetaan vaihtamalla mittareita omakotikiinteistöille, vaihto etäluettaviin toteutetaan alueittain. Mikäli vesimittarin vaihto tehdään vesilaitoksen esityksestä, vaihtotyöstä ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia.

Myös uusille omakotitaloliittyjille asennettavat vesimittarit ovat etäluettavia.

 

Asiakkaan tulee huomioida, että Kangasala Vedellä ei ole jatkuvaa yhteyttä vesimittariin – mittarin mahdollisia hälytystietoja ei valvota.

 

Etäluentaan siirtyminen helpottaa sekä asiakkaan että vesilaitoksen arkea. Etäluennan myötä vesimittarin lukemaa ei enää tarvitse erikseen ilmoittaa vesilaitokselle. Etäluenta myös mahdollistaa laskutuksen todellisen vedenkulutuksen mukaan, jolloin tulevaisuudessa järjestelmän kehittyessä voidaan luopua nykykäytännön mukaisesta arvio- ja tasauslaskutuksesta.

Kangasalan Vesi ilmoittaa vesimittareiden vaihtamisesta etäluettaviin pääsääntöisesti tekstiviestijärjestelmää käyttäen.

 

Tekstiviestiesimerkki

Tekstiviestin lähettäjä on aina ”Vesilaitos”.

Tekstiviestin sisältö näyttää tältä:

 

Vesivahinkoriskin välttämiseksi kannattaa kiinteistön haltijan varmistaa, ettei mittarinvaihdon yhteydessä eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Pyydämme teitä tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos huomaatte vuotoa tai vesitippoja, ottakaa välittömästi yhteyttä Kangasalan Veden asiakaspalveluun, 040 133 6666 tai vesilaitoksen päivystykseen, 050 570 2464.

 

Ote Vesilaitoksen yleisistä toimitusehdoista 8.6 Asiakkaan velvollisuudet:
Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista. Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen, viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemäriveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat laitteet.

Kangasalan Vesi pahoittelee mittarinvaihdosta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

 

                                           

Axioma W1 Vesimittari – Pikaohje.pdf                            Zenner EDC – Pikaohje.pdf

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, voimaan 1.1.2018.. Asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 2007)

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007