Talousveden riskienhallinta

 

Riskinarviointi talousveden laadun valvonnan perustana

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavien tekijöitä sekä toimittava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Lisäksi laissa säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta ja talousveden laadun valvonta perustuvat veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioitiin ja hallintaan.

 

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinhallinnalla tarkoitetaan koko vedentuotantoketjulle tehtävää talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien määrittämistä ja käyttöönottoa. Riskienarviointi suoritetaan toiminnan harjoittajan ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Vedenkäyttäjiä on tiedotettava riskienarvioinnin suorittamisesta.

 

Riskienhallinta Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminnassa

Kangasalan Vesi -liikelaitos on suorittanut riskienhallintasuunnittelun ja käyttänyt sen tekemiseen WSP-työkalua. Water Safety Plan (WSP) on standardin mukainen riskinhallintamenetelmä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointiin. WSP-työkalun avulla suoritetussa Kangasalan Vesi -liikelaitoksen riskienhallintasuunnittelussa tunnistettiin vaarat ja arvioitiin niihin liittyvät riskit sekä valittiin toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalun avulla laadittiin myös seurantaohjelma riskienhallintaan.

 

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen talousveden riskienhallintasuunnitelma laadittiin pohjavesilaitoksille raakavesi kaivoineen sekä pintavesilaitokselle. Tarkastelusta rajattiin ulkopuolelle pohjavedenmuodostumisalueet, joiden riskit on kartoitettu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa. Varavesilaitoksena toimivan pintavesilaitoksen pintavedenottoon käytettävän Längelmäveden valuma-alueen riskejä ei tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Laitosten lisäksi käytiin läpi ylävesisäiliöt, vedenjakeluverkosto sekä vesihuoltolaitoksen tukitoiminnot. Työ tehtiin konsultin vetämänä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

 

Riskiarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä määritettiin hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritettiin uudelleen. Kehityskohteille laadittiin toimenpidesuosituksia sekä aikataulu niiden toteutukselle. Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että päävedenottamoina toimivien pohjavesilaitosten osalta kriittiset ja keskitason riskit ovat hallinnassa kartoituksen jälkeen suoritettujen toimenpiteiden ansiosta. Samoin pienempien vedenottamoiden ja ylävesisäiliöiden riskit ovat hallinnassa suoritettujen toimenpiteiden jälkeen. Varavesilaitoksena Sahalahdella toimivan pintavesilaitoksen riskit ovat laitoksen käyttöä tarkasteltaessa hallinnassa. Laitoksen ikääntyminen ja varavesiyhteyden toteuttaminen Sahalahdelle ovat todettuja kehityskohteita.

 

Vedenjakeluverkoston kohdalla kehityskohteina on materiaalinhallintaan liittyvät toimet ja aikanaan verkostoa rakennettaessa tehdyt ratkaisut, mihin liittyy talousveden pilaantumisriski. Verkoston osalla riskikohteita poistetaan saneerauksien ja korjauksien yhteydessä. Vedenjakeluverkoston ikääntymisen hallintaan on laadittu saneeraussuunnitelma.

 

Vedenjakelun häiriöiden ja muiden poikkeustilanteiden tiedottamista varten on hankittu ja käyttöönotettu tekstiviestijärjestelmä.

-Kangasalan Vesi 16.8.2019